English

CO2-Prestatieladder                                                               

 

Introductie

Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive geven hoge prioriteit aan een schoon milieu en een gezond leefklimaat. Dit blijkt onder andere uit het feit dat dit CO2 reductieplan is opgezet conform de eisen van het handboek CO2 Prestatieladder 3.0. Een certificering volgens deze norm betekent voor Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive erkenning voor het gevoerde milieubeleid, waarvan de resultaten jaarlijks inzichtelijk gepubliceerd gaan worden. Door het opstellen van de CFA is daar dit jaar een start mee gemaakt. Het beheersen van milieurisico’s en het verminderen van de milieubelasting is echter geen aparte taak, maar maakt deel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Milieumanagement

Duurzaamheid en leefbaarheid. Het zijn twee sleutelbegrippen die nadrukkelijk doorklinken in de ambities van Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive. Dit CO2 reductieplan is de leidraad voor het milieumanagementsysteem wat Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive voert. Dit systeem beheerst, bewaakt, stuurt bij en zal een belangrijke bijdrage leveren aan het integreren van de aandacht voor milieu bij de dagelijkse werkzaamheden.  

Ambitieniveau

In het kader van het behalen van de ISO 9001 voor de bedrijven Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive is een start gemaakt met het opzetten van een milieubeleid. Door te kiezen voor certificering van de CO2 Prestatieladder gaan de organisaties een stap verder. Met het CO2 reductieplan wordt er gewerkt aan continue verbetering van de milieuprestaties door beheersing en vermindering van de milieubelasting.

Doelstellingen

Om de intenties te kunnen realiseren zijn een aantal doelstellingen geformuleerd.

Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive hebben als doelstelling de komende 5 jaar (2016-2020) de CO2 uitstoot te reduceren met 35% ten opzichte van het referentiejaar 2015. De reductiedoelstelling is vertaald in de totale CO2 uitstoot van het zakelijke verkeer en de besparing op de huisvesting (elektriciteit en water).

Deze doelstellingen zijn opgenomen in dit CO2 reductieplan (zie onder). Met deze doelstellingen leggen beide bedrijven zichzelf een inspanningsverplichting op om haar eigen milieuprestaties te verbeteren.

Missie

Het CO2 reductieplan van de beide bedrijven is een belangrijk instrument om de doelstellingen en de voortgang te bewaken. Integraal onderdeel hiervan is de publicatie van een periodieke CFA analyse. Dit rapport zal telkens weer de aanleiding zijn voor nieuwe initiatieven voor een verdergaande CO2 reductie. De gevolgde werkwijze moet ertoe leiden dat we als organisatie op milieugebied continu naar een hoger niveau worden getild. 

CO2 doelstellingen

Zoals in de introductie aangegeven hebben Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive als doelstelling de komende 5 jaar (2016-2020) de CO2 uitstoot te reduceren met 35% ten opzichte van het referentiejaar 2015. De reductiedoelstelling is vertaald in de totale CO2 uitstoot van het zakelijke verkeer en de besparing op de huisvesting (elektriciteit en water).

Onderstaand een uitsplitsing per scope.

Hoofddoelstelling scope 1:

Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive hebben als doelstelling om de CO2 uitstoot die voortkomt uit het verbruik van zakelijk verkeer binnen 5 jaar ten opzichte van het startjaar 2015 met 2,5% te verminderen.

Doelstelling jaar 3 (2017) scope 1:

Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive hebben als doelstelling voor het komende jaar (2018) het brandstofverbruik met 0,5 % te verminderen ten opzichte van het startjaar 2015 per FTE.

Er is gekeken naar de mogelijkheden om de CO2 uitstoot van het zakelijke verkeer te reduceren.

Mogelijkheden om deze doelstelling te bereiken:

 • Minder zakelijke kilometers rijden per jaar. Mogelijkheden om dit te bereiken:
 • Incidenteel gebruik maken van het openbaar vervoer;
 • Klanten en leveranciers vaker uitnodigen op het bedrijf in plaats van bezoeken;
 • Afspraken buiten kantoor combineren;
 • Mogelijkheid tot conference calls voor vergaderingen bekijken;
 • Werknemers bewust maken van het zuinig rijden (het nieuwe rijden). 

 

Wanneer de bereikbaarheid van klanten of leveranciers het toelaat, kan er incidenteel gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer. De bereikbaarheid speelt erbij een belangrijke factor, het bezoek aan klanten of leveranciers mag namelijk niet ten koste gaan van de tijd die je kwijt bent om de klant of leverancier te bezoeken. Klanten en leveranciers gaan vaker uitgenodigd worden om op bezoek te komen in plaats van het bezoeken van klanten en leveranciers. Bij het bezoeken van klanten kan geprobeerd rekening te worden gehouden met locatie. Zodat meerdere bezoeken op één dag in de nabije omgeving kunnen worden gepland, waar mogelijk. 

Waar mogelijk kunnen overleggen op afstand worden uitgevoerd door middel van conference calls. Deze maatregelen leveren directe besparingen van zakelijke kilometers op.

 • CO2 uitstoot van auto’s verminderen.
 • Auto’s aanschaffen die minder CO2 uitstoten, en dus minder brandstof verbruiken.

Er worden mogelijk twee nieuwe bedrijfswagens aangeschaft. Deze twee bedrijfswagens moeten voldoen aan een lage CO2 uitstoot.

Hoofddoelstelling scope 2

Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive hebben als doelstelling om de CO2 uitstoot die voortkomt uit het verbruik van elektriciteit binnen 5 jaar ten opzichte van het startjaar 2015 met 100% te verminderen.

Binnen scope 2 zorgt de huisvesting voor het grootste deel van de CO2 uitstoot. Binnen de huisvesting is er één aspect verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. Dit betreft het verbruik van elektriciteit.

Bij het realiseren van het nieuwe bedrijfspand is er al rekening gehouden met een stukje milieubewustheid. Zo zijn bijvoorbeeld de kantoren aan de kant van de meeste zonuren gesitueerd, zijn er zonnepanelen op het dak aanwezig en werken bijna alle lichtvoorzieningen met sensoren.

Om dit doel binnen 5 jaar te bereiken is het noodzakelijk om van stroomvoorziening over te stappen. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van groene stroom waarin ook biomassa wordt gebruikt. Hierdoor moet er gerekend worden met de emissiefactor voor grijze stroom. Alphatron streeft er naar om gebruik te gaan maken van groene stroom zonder biomassa.

Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive gaan onderzoeken wat hier de beste leverancier voor is.

Doelstelling jaar 3 (2017) scope 2:

Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive hebben als doelstelling voor het komende jaar (2018) het brandstofverbruik met 0,5% te verminderen ten opzichte van het jaar 2017 per FTE.

 Mogelijkheden om deze doelstelling te bereiken:

 • Het nog bewuster omgaan met de verlichting in het gebouw (bij afwezigheid);
 • Bij afwezigheid waar mogelijk de stroomverbruikende apparaten uitzetten.

Doelstellingen alternatieve energie

Zoals eerder benoemd zijn Alphatron Security Systems en Alphatron Security Automotive het jaar 2015 begonnen in een nieuw en modern bedrijfspand. Bij de bouw van het bedrijfspand waren een aantal doelstellingen opgenomen, dit waren onder andere:

 • In het bedrijfspand wordt gebruik gemaakt van alternatieve energie door middel van zonnepanelen en de centrale verwarming voorzien door een warmte/koude wisselaar.

Deze doelen zijn met de bouw van het pand gerealiseerd.

CO2 Footprint

Verbruik over 2017:

Soort

Hoeveelheid

Emissiefactor

Co2 uitstoot

Groene stroom

-          NL zon (1%)

-          EU zon (5%)

-          NL wind (50%)

-          EU wind (13%)

-          NL biomassa (28%)

-          EU biomassa (2%)

-          NL water (1,0%)

 

212.802 KWH

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,189

0,189

0,000

 

12,07

Benzine

7.423 liter

2,740

20,33

Dieselauto’s

69.952 liter

3,230

225,94

Dieselhoogwerkers

781 liter

3,230

2,52

Stroom onbekend

367 KWH

0,355

0,13

Totaal

-

-

260,99

 

Totaal 2017

 

Co2 uitstoot

Scope 1

258,92

Scope 2

12,07

 

Keteninitiatief

Minder brandstofverbruik per servicebeurt aan voertuig.

Uitdaging / probleem: Voor Alphatron: het aantal arbeidsuren van de servicemonteur en de inzet van servicewagens is kostbaar. Door slimmere aanpak kan er een besparing op arbeid, materiaal en milieu plaatsvinden.

Voor de klant: het faciliteren van openbaar vervoer volgens dienstrooster is de core business. De uitdaging is dan ook een voertuig te onderhouden zonder dat het dienstrooster in gevaar komt. Daarnaast is de inzetbaarheid van de huidige reserve voertuigen niet optimaal. Logistiek een uitdaging en door de inzet van oudere voertuigen meer CO2 belastend.

Gezamenlijk initiatief: Door de inzetbaarheid van remote management van Alphatron Security bij een grote regionale bus- en trammaatschappij is er een besparing van 15,5% op brandstofverbruik behaald.

Voorlopig resultaat: De methode om de objecten op afstand te kunnen beheren is door deze maatschappij aan Alphatron Security beschikbaar gesteld. In onderstaande tabel is de besparing inzichtelijk gemaakt:

 

2013

2014-2015

Monteurs (FTE)

2

2.8*

Voertuigen te managen

1200

2000

KM verreden

160.000

184.000

Gem. KM/Voertuig

133

92

Besparing

 

31% (15,5% per jaar)

*1 monteur werkt 80%  /   1 monteur voert 50% remote (op afstand) service uit

Een bijkomend voordeel is dat de huidige moderne hybride voertuigen minder uitval hebben. Bij uitval wordt er nog steeds een beroep gedaan op de oudere diesel uitvoeringen. Van deze indirecte besparing zijn geen concrete gegevens bekend.

Verdere ontwikkelingen / plannen: Alphatron zal samen met de klant de positieve gevolgen van “Remote Beheer” concreter in kaart brengen en waar nodig de doelstellingen bijstellen.

Daarnaast wordt er onderzocht dat de uitrol bij nieuwe klanten een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

Budget: Alphatron heeft 20 tot 30 manuren besteed aan de initiële remote management oplossing. In 2016 zal er minimaal 80 manuren gereserveerd worden om de omschreven plannen voort te zetten.

Klik hier voor ons CO2- Bewust Certificaat, niveau 3